Logo Project Wind Energy in the Baltic Sea Region


project data
---
project name: WEBSR 2
type of eu project: South Baltic
number of partners: 11 + 5
number of workpackages: 5 + 1
lead partner: city of rostock
|Dr andreas schubert >
project start: February 2010
project end: January 2013
management: |Dr kristina koebe >

^^^flag PL flag PL

Logos South Baltic Programm and EU


This project is part-financed by the
European Union and the |South Baltic Programme >© 2004-2011

Energetyka wiatrowa w Regionie Morza Bałtyckiego 2Projekt jest kontynuacją projektu "Energetyka wiatrowa w R M B" realizowanego w latach 2003-2005 w ramach programu Interreg IIIb. W obecnej edycji poszerzona zostanie struktura, a tym samym zakres kompetencji międzynarodowej sieci tworzonej przez partnerów projektu. Aktualna sytuacja różni się znacząco od tej sprzed sześciu lat. Energetyka wiatrowa jest obecnie szeroko rozpowszechniona w krajach U E. Również w Polsce i na Litwie realizowane są projekty z zakresu energetyki wiatrowej oraz działają instytucje wspierające i promujące rozwój w tej dziedzinie. Niemniej jednak nadal istnieje wiele przeszkód znacznie utrudniających dalszy rozwój farm wiatrowych. Celem projektu WEBSR2 jest przyczynienie się do ich wyeliminowania.


Działania w projekcie i przewidywane rezultaty


Działanie 3. Bariery prawne i ekonomiczne

Następujące problemy zostały zidentyfikowane przez partnerów projektu:
  1. Problemy prawne: Pomimo realizacji w ostatnich latach wielu projektów związanych z energetyką wiatrową w krajach partnerskich, nadal obowiązują regulacje prawne utrudniające szersze wykorzystanie energetyki wiatrowej. Tego typu przeszkody występujące w krajach partnerskich zostaną zidentyfikowane i przedstawione na przykładach regionalnych.
  2. . Ekonomiczne aspekty projektów związanych z energetyką wiatrową są zagrożone kryzysem finansowym. Związane z tym zmniejszenie liczby projektów realizowanych w krajach partnerskich powoduje potrzeba wypracowania nowych modeli finansowania takich przedsięwzięć. Dodatkowo planowana jest diagnostyka problemów związanych z możliwościami przyłączeniowymi, dostępnością atestowanych urządzeń i.t.p.
  3. W niektórych regionach pomocne może być wykorzystanie doświadczeń z innych krajów w zakresie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi i firmami energetycznymi w procesie planowania i wdrażania energetyki wiatrowej.
  4. Niektóre przeszkody wynikają z samych regulacji UE: niektóre z nich nie są sprzeczne pomiędzy sobą - zadaniem projektu jest zidentyfikowanie takich sprzeczności i opracowanie rekomendacji prowadzących ich korekty.
Powyższe prace analityczne mają na celu opracowanie wytycznych pomocnych w przezwyciężeniu istniejących problemów. Opracowane wytyczne zostaną rozprzestrzenione możliwie szeroko aby uzyskać niezbędne poparcie.

|Dowiedz sie wiecej o wynikach prac prowadzonych w ramach komponentu  > (w jezyku angielskim).

Działanie 4. Magazynowanie energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych

Jedną z głównych przeszkód w wykorzystaniu energetyki wiatrowej jest jej całkowita zależność od warunków pogodowych. Zastosowanie odpowiednich technologii magazynowania energii powinno zapewnić stałe i niezawodne zasilanie z elektrowni wiatrowych, dzięki czemu staną się one bardziej konkurencyjne w stosunku do źródeł tradycyjnych.

Pomimo wielkich potrzeb w tym zakresie, badania dotyczące systemów magazynowania energii nadal pozostają przedmiotem zainteresowania raczej naukowców i nielicznych stowarzyszeń niż wielkiego przemysłu. Międzynarodowa współpraca i usystematyzowanie dostępnej wiedzy na ten temat może prowadzić do znacznego postępu w tej dziedzinie. W ramach projektu planowane jest przyczynienie się do tego poprzez wskazanie najbardziej obiecujących technologii magazynowania energii dostępnych obecnie lub opracowywanych. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie analiza obecnie dostępnych technologii (wodno-pompowe, sprężone powietrze, wodór) obejmująca zalety i wady, możliwości techniczne i przeszkody w stosowaniu poszczególnych rozwiązań.

Ponieważ uczestnicy projektu dotychczas zajmowali się jedynie pojedynczymi zagadnieniami związanymi z tym problemem, międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń w ramach projektu umożliwi osiągniecie nowej jakości i przeglądowe ujecie całokształtu zagadnień związanych z magazynowaniem energii. Opracowana analiza obejmować będzie nie tylko samo magazynowanie energii, lecz również jej ponowne przetwarzanie do użytecznej postaci elektrycznej. Wynikające z tej analizy zalecenia dotyczące magazynowania energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych będą zawierać obecny stan techniki, działania które powinny zostać podjęte w tej dziedzinie oraz opis przykładowych wdrozeń.

|Dowiedz sie wiecej o wynikach prac prowadzonych w ramach komponentu  > (w jezyku angielskim).

Działanie 5. Promocja energetyki wiatrowej.

Pomimo szerokiej debaty publicznej o zmianach klimatu wielu ludzi, zwłaszcza żyjących w aglomeracjach miejskich i nie mających kontaktu z produkcją energii, ma wrażenie, że energia jest "produkowana w gniazdku elektrycznym". I choć większość czynności życia codziennego wymaga zużywania energii, ludzie ci nie chcą nic wiedzieć o technice produkowania tej energii, której tak wiele zużywają. Skuteczność argumentacji rzeczowej popierającej energetykę wiatrową zwykle ogranicza się do ludzi i tak pozytywnie do niej nastawionych. Znacznie trudniej jest dotrzeć do ludzi obojętnych lub nawet sceptycznie nastawionych do energetyki wiatrowej.

Protestujący przeciwko farmom wiatrowym maja swoje racje - instalacja turbin wiatrowych może prowadzić do ostrych konfliktów interesów - tym niemniej nawet protestując nie można zapominać, że dostawy energii warunkują współcześnie nasze życie codzienne. Gdy nie skutkuje argumentacja rzeczowa, warto spróbować bardziej "emocjonalnego" podejścia. W ramach działania 5 zostanie podjęta próba powiązania energetyki wiatrowej z symbolami i zdarzeniami o pozytywnym wydźwięku. Dla uzyskania takiego efektu planowane są następujące działania:
  1. Opracowanie i instalacja demonstratorów technicznych, będących pozytywnymi symbolami energetyki wiatrowej w warunkach miejskich, skierowanymi do mieszkańców miast. Zbiorowa wiedza i kompetencje międzynarodowego zespołu uczestników zostaną wykorzystane do opracowania takich demonstratorów, które zostaną zainstalowane w trzech miastach. Szczegółowa dokumentacja układów demonstracyjnych zostanie opracowana i rozpowszechniona tak, aby można było wykonać dalsze takie urządzenia w razie potrzeby.
  2. Opracowanie i przykładowa demonstracja oświetlenia farmy wiatrowej dostępna dla szerokiej publiczności. Uczestnicy będą mieli możliwość interaktywnego uczestnictwa w tej imprezie aby informacja o energetyce wiatrowej była połączona z elementami rozrywki. Impreza będzie miała charakter modelowy i zostanie szczegółowo udokumentowana aby było możliwe jej powielenie w innych regionach i/lub krajach.
  3. Punkty informacyjne wzorowane na idei opracowanej w Pori (miasto partnerskie programu WEBSR1) powstaną w 3 miastach partnerskich programu WEBSR2.
|Dowiedz sie wiecej o wynikach prac prowadzonych w ramach komponentu  > (w jezyku angielskim).


Project
Pattern logo
Logo bedeuten.de