Logo Project Wind Energy in the Baltic Sea Region


project data
---
project name: WEBSR 2
type of eu project: South Baltic
number of partners: 11 + 5
number of workpackages: 5 + 1
lead partner: city of rostock
|Dr andreas schubert >
project start: February 2010
project end: January 2013
management: |Dr kristina koebe >

^^^flag PL flag PL

Logos South Baltic Programm and EU


This project is part-financed by the
European Union and the |South Baltic Programme >© 2004-2011

Vėjo energetika Baltijos jūros regione 2Šis projektas yra Interreg IIIb projekto "Vėjo energetika Baltijos jūros regione" (2003-2005), tęsinys panaudojant bei toliau plėtojant jau esamą tarptautinę tinklo struktūrą, taigi, ir bendras kompetencijas. Vis dėlto, dabartinė situacija labai skiriasi nuo situacijos, kuri buvo prieš 6 metus: vėjo energetika plačiai įsitvirtino ES teritorijoje, netgi Lenkijoje ir Lietuvoje vykdomi vėjo energetikos projektai ir veikia susijusios paramos ir skatinimo institucijos. Vis dėlto egzistuoja kliūtys, kurios gali ženkliai trukdyti tolimesnį vėjo energetikos projektų įgyvendinimą: WEBSR2 projektu siekiama padėti įveikti šias kliūtis.


Projekto sudedamosios dalys ir rezultatai


3 dalis: juridinės ir ekonominės kliūtys

WEBSR partneriai nustatė kelis problemų lygius, kuriuos bus stengiamasi įveikti šios projekto dalies pagalba:
  1. Nacionaliniai/šalies įstatymai: nepaisant visų per pastaruosius metus įgyvendintų vėjo energetikos projektų šalyse partnerėse, vis dar egzistuoja teisiniai reglamentai, ypatingai susiję su vėjo jėgainių parkų planavimu, kurie trukdo tolimesnį vėjo energetikos projektų įgyvendinimą. Šios problemos ir kliūtys bus nustatytos ir pademonstruojamos visoms šalims partnerėms pavyzdiniuose regionuose.
  2. Vėjo jėgainių parkų projektų ekonominiam efektyvumui iškilo grėsmė dėl finansinės krizės. Taigi, šalys partnerės šiuo metu susiduria su dideliu projektų įgyvendinimo sumažėjimu. Šiuo metu reikia parengti naujus finansavimo modelius (finansavimas įskaitant subsidijas). Be to, čia reikalinga ištirti dabartines “organizacines” problemas (tinkle sujungimo, (sertifikuotų) įrenginių prieinamumą ir t.t.).
  3. Su kai kuriais regionais reikia pasidalinti tarptautine patirtimi, kad jie galėtų pagerinti bendradarbiavimą tarp bendruomenių ir įmonių atliekant vėjo jėgainių parkų planavimo bei įgyvendinimo darbus.
  4. Kitos kliūtys glūdi pačiuose ES reglamentuose: kai kurie iš jų visais atžvilgiais prieštarauja vienas kitam – projekte bus apibūdinti šie probleminiai aspektai bei pateikiamos rekomendacijos, kaip įveikti šias kliūtis.
Atlikus visas aukščiau nurodytas analizes bus sukurtos tarpininkavimo strategijos ir pateiktos rekomendacijos, kurios padės įveikti egzistuojančias problemas, kurias dažniausiai šalies mastu spręsti turi savivaldybės, planuotojai / projektuotojai ir investitoriai, bei ES mastu - sprendimų priėmėjai. Apibendrintos kaip “gairės”, projekto komandos rekomendacijos bus išplatintos kiek galima plačiau, kad būtų gauta reikalinga parama.

|Suzinokite daugiau apie komponentu rezultatus  > (anglu kalba).

4 dalis: sprendimai dėl vėjo energijos saugojimo

Viena iš pagrindinių kliūčių, su kuria susiduria vėjo energetika šiandieną, yra jo priklausomybė nuo oro ir vėjo sąlygų, t.y. teisinė nuostata: energijos saugojimo technologija padėtų užtikrinti nuolatinį ir patikimą energijos tiekimą ir tokiu būdu padaryti vėjo energiją dar stipresne alternatyva "tradiciniams" elektros energijos gamybos šaltiniams.

Nors ir egzistuoja didelis poreikis, tačiau šiuo metu dar nėra atlikta daug tyrimų siekiant surasti sprendimą dėl energijos saugojimo, tačiau tuos tyrimus atlieka tyrinėtojai bei pavienės iniciatyvos/asociacijos taip, kad progresą būtų galima pasiekti sisteminant bei bendradarbiaujant/keičiantis informacija tarptautiniu mastu. Projektu bus siekiama prisidėti prie šios problemos sprendimo sutelkiant dėmesį į perspektyviausią saugojimo galimybę, kuri šiuo metu egzistuoja arba yra tyrinėjama. Pirmasis žingsnis bus esamų technologinių metodų (akumuliacijos, suspausto oro, vandenilio) analizė tiriant privalumus, trūkumus, technologinį įgyvendinimą bei esamas kliūtis/problemas.

Kadangi iki šiol projekte dalyvaujantys partneriai buvo sutelkę dėmesį į atskirus problemos aspektus, tarptautinei mainai ir bendradarbiavimas įgalins pasiekti naują rezultatų surinkimo bei keitimosi informacija kokybę ir formą netgi šiame etape. Detalios analizės reiškia ne tik patį saugojimą, bet ir pakartotinį pavertimą į elektros energiją. Remiantis šiomis analizėmis bus parengtos rekomendacijos dėl saugojimo technologijų vėjo jėgainėms: rekomendacijose bus pristatyta dabartinė padėtis, kokių tolimesnių veiksmų reikia imtis ir pavyzdinių projektų įgyvendinimo aprašymai.

|Suzinokite daugiau apie komponentu rezultatus  > (anglu kalba).

5 dalis: vėjo energetikos skatinimas

Nepaisant visų viešų debatų apie klimato kaitą, dauguma žmonių, ypatingai gyvenančių miestuose ir miesteliuose, kurie yra pakankamai nutolę nuo energijos gamybos, vis dar mano, kad elektros energija "gaminama rozetėje": nors mūsų kasdienybė labai susijusi su elektros energijos vartojimu, jie nenori susidurti su elektros energijos gamyba. Nors ARGUMENTAI už elektros energijos gamybą panaudojant vėjo energiją (pasakytina apie daugumą kampanijų) dažniausiai orientuoti į tuos, kurie jau turi teigiamą požiūrį šiuo klausimu, daug sunkiau (ir kol kas nelabai veikia) kreiptis į tuos asmenis, kurie skeptiškai žiūri į vėjo energetiką, arba kurie turi dviprasmišką požiūrį.

Žinoma, jie tam turi savų priežasčių – egzistuoja su vėjo jėgainėmis susiję interesų konfliktai -, tačiau prieš vėjo jėgainių parkus rengiami protestai neatsižvelgia į kontekstą, t.y. faktą, kad elektros energijos gamyba yra būtina mūsų kasdieniniam gyvenimui. Kai žmonėms nedaro įtakos argumentai, reikia naudoti labiau emocijas veikiantį metodą, t.y. gali būti veiksminga kreiptis į šiuos žmones "emociniame lygmenyje": 5 dalyje mes stengsimės susieti vėjo energiją su teigiamais simboliais ir įvykiais, ir tai gali būti veiksminga. Šiuo atžvilgiu mes planuojame parengti demonstracijas bei renginius, kuriuose vėjo energetika pristatoma teigiamu aspektu ir padedama geriau suprasti šį elektros energijos gamybos būdą. Jau antrajame etape (3 p.) planuojame parodyti , kiek daug mūsų ateitis priklauso nuo ekologinės energijos gamybos. Tai galima pasiekti vykdant žemiau nurodytą veiklą:
  1. Techninių pavyzdžių projektavimas bei instaliavimas kartu su teigiamų simbolių demonstravimu viešose miestų vietose, t.y. kaip kreipinys į "miesto piliečius". Šiame etape bus panaudota bendra projekto komandos tarptautinė kompetencija kuriant tokių demonstracijų, kurios bus įgyvendintos 3 miestuose/miesteliuose, koncepciją. Kad šią patirtį būtų galima pritaikyti bei panaudoti tarptautiniu mastu, pačios demonstracijos ir su jomis susijęs įgyvendinimo procesas (planavimas, įgyvendinimas, techniniai duomenys) bus kruopščiai dokumentuojami žinynuose, kurie bus išplatinami.
  2. Informacinės programos, kuria būtų kreipiamasi į plačiąją visuomenę, apie vėjo jėgainių parkus parengimas bei pavyzdinis įdiegimas. Lankytojams bus galimybė aktyviai dalyvauti interaktyvaus etapo eigoje, kur informacija apie vėjo energetiką bus susieta su pramoga. Kadangi renginys bus modelio tipo, jis bus kruopščiai aprašytas, kad vėliau būtų galima surengti sekančius tokio tipo renginius kitose partnerių regionuose ar netgi kitose šalyse.
  3. Orientuojantis į Pori miesto (WEBSR1 partnerio) sukurtą informacinių punktų koncepciją, 3 miestuose partneriuose bus įkurti informacijos punktai siekiant įjungti 1 ir 2 punktus į švietimo apie vėjo energetiką darbą.
|Suzinokite daugiau apie komponentu rezultatus  > (anglu kalba).


Project
Pattern logo
Logo bedeuten.de